Trang chủ diễn đàn >> [ ... ] Điều trị tăng men gan như thế nào ?

Điều trị tăng men gan như thế nào ?
trieungocduy@gmail.com
12/3/2009 9:36:36 PM 1108
bsngocongthanh

Trả lời: Điều trị tăng men gan như thế nào ? 
 

 

 Chaøo baïn!

Vaán ñeà baïn neâu chuùng toâi xin coù moät soá yù kieán nhö sau.Tröôùc heát men gan taêng theå hieän tình traïng toån thöông teá baøo gan maø coù theå coù nhieàu nguyeân nhaân :

_Baïn ñang bò vieâm gan sieâu vi caáp ? Kieåm tra baèng caùc xeùt nghieäm tìm vieâm gan B, C.

_Baïn ñaõ bò vieâm gan B töø tröôùc nhöng khoâng coù bieåu hieän beänh hoaït ñoäng, nay beänh coù theå hoaït ñoäng laïi do taùc duïng cuûa moät soá thuoác ñieàu trò ung thö hoaëc thuoác corticoid .

_Moät soá thuoác coù theå coù taùc duïng phuï laøm taêng men gan nhö paracetamol (lieàu cao) ,allopurinol, diclofenac, caùc thuoác ñieàu trò lao, ketoconazole…

 Veà ñieàu trò , theo nguyeân taéc phaûi tìm ra nguyeân nhaân .Tuy nhieân theo caùch moâ taû cuûa baïn laø coù truyeàn thuoác tónh maïch ,chuùng toâi ñoaùn coù theå laø moät soá thuoác ñöôïc goïi laø giaûi ñoäc gan( uoáng nhö Fortec, truyeàn nhö  glutathion…) thöôøng ñöôïc söû duïng khi khoâng roõ nguyeân nhaân vaø hieäu quaû khoâng roõ raøng.Neáu khoâng phaûi do sieâu vi, kieåm tra caùc thuoác lieân quan , khi nghi ngôø thì ngöøng söû duïng thöôøng sau vaøi tuaàn men gan seõ giaûm.

 Toát nhaát baïn neân tröïc tieáp hoûi baùc só ñieàu trò cuûa baïn vaøo luùc thích hôïp vaø chính bs cuûa baïn môùi laø ngöôøi coù theå naém vöõng beänh vaø lyù giaûi, tö vaán baïn ñaày ñuû nhaát. Baïn khoâng neân ñem nhöõng gôïi yù cuûa chuùng toâi maø chaát vaán bs cuûa baïn cuõng nhö theå hieän söï hieåu bieát cuûa baïn , ñaây laø vaán ñeà nhaïy caûm neân traùnh vì deã hieåu laàm .

    Thaân chaøo, chuùc baïn mau bình phuïc.
12/3/2009 12:05:57 AM 1102
trieungocduy@gmail.com

Điều trị tăng men gan như thế nào ? 
Tôi phẫu thuật cắt U đại tràng ngang và hiện đang điều trị hóa chất được 8 đợt và còn 4 đợt nữa. Hiện nay men gan của tôi tăng rất cao không truyền được hóa chất. Tôi đã điều trị bằng thuốc truyền tĩnh mạch trong 1 tuần nhưng không giảm. Tôi muốn hỏi bác sỹ có phương pháp nào để điều trị tăng men gan không. Tôi xin cám ơn.

Số bài viết: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang |

COPYRIGHT@TƯ VẤN SỨC KHỎE - HỘI HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN - KHÁNH HÒA 
Số lượt truy cập: 261202