Buu Dien DakLak Buu Dien DakLak
THÔNG BÁO


HyperLink


Y TẾ TƯ NHÂN TPHCM
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Y Tế Cộng Đồng

ĐIỀU LỆ HỘI HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA
File:

HỘI HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

HỘI HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành theo quyết định số 2494 ngày 09 tháng 10 năm 2008

của UBND tỉnh Khánh Hòa)

 
 
 

 

 

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

Điều 1. Hội lấy tên là: Hội Hành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa (dưới đây gọi tắt là Hội)

Điều 2: Hội Hành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những người hay tổ chức đang hoạt động ở lĩnh vực y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa, Hội y dược học tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Tôn chỉ, mục đích của Hội là tập hợp những người hoạt động ở lĩnh vực y, dược, y học cổ truyền tư nhân để giúp đỡ nhau trong việc hành nghề và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp theo chuẩn mực về nghĩa vụ đạo đức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, cùng nhau góp phần tích cực cho sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân.

Điều 4. Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hội hoạt động chấn hành pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa. Hội có trụ sở đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 6. Chức năng của Hội

Là một hội nghề nghiệp, Hội tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng quy định của Pháp luật, quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước Pháp luật và công luận.

Điều 7. Nhiệm vụ của Hội.

1.    Hoạt động theo đúng Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt.

2.    Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội

3.    Tập hợp, tổ chức vận động các hội viên nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân.

4.    Tổ chức các lớp tập huấn nghiệm vụ nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn và Pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho Hội viên

5.    Phối hợp và cùng tham gia với ngành y tế giám sát, quản lý và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng quy định của Pháp luật.

6.    Bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước Pháp luật va công luận

7.    Tư vấn, phản biện và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề liên quan đến hành nghề y dược tư nhân.

8.    Tham gia xây dựng cơ chế  chính sách phù hợp với tình hình hoạt động y tế tư nhân.

Điều 8. Quyền hạn của Hội

1.    Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến hành nghề y dược tư nhân

2.    Bảo trợ cho các tổ chức thành viên, hội viên triển khai các công trình nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, chương trình dự án thuộc lĩnh vực y tế.

3.    Được xuất bản tập san, bản tin của Hội theo quy định của pháp luật.

4.    Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, hội thảo phổ biến kiến thức, thông tin về y dược.

5.    Được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

6.    Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

7.    Khen thưởng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức thành viên và hội viên có nhiều thành tích.

8.    Xử lý và quyết định kỷ luật đối với tổ chức thành viên và hội viên có hành động sai trái vi phạm điều lệ, pháp luật nhà nước, đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động của Hội và trong lĩnh vực hành nghề y, dược, y học cổ truyền tư nhân.

 

 

Chương III

HỘI VIÊN

 

Điều 9. Hội viên là những người hoạt động trong lĩnh vực y, dược, y học cổ truyền tư nhân, chấp nhận điều lệ và tự nguyện ghi tên gia nhận vào tổ chức của Hội, được Ban chấp hành Hội xét công nhận là hội viên.

Điều 10. Các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên

1.    Nhiệm vụ

a – Tôn trọng điều lệ của Hội, nghiêm chính chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành các cấp của Hội.

b – Giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết trong Hội, tích cực học tập chuyên môn, trau dồi kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, giữ vững uy tín của cá nhân và tập thể, đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến nhiệm vụ, uy tín danh dự của Hội và của ngành.

c – Tham gia sinh hoạt Hội, tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển của Hội.

d – Đóng hội phí theo quy định

2. Hội viên có quyền.

a – Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử và đề cử vào Ban chấp hành các cấp của Hội theo quy định.

b – Được thông tin bồi dưỡng kiến thức về chính trị và chuyên môn, được khuyến khích phát huy năng lực về mọi mặt. Được tạo điều kiện để phát triển khả năng.

c – Được tham gia trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật. Được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống y tế. Được tổ chức Hội nhận xét về các công trình, công tác của mình khi cần thiết

d – Được bảo vệ quyền lợi chính đáng va danh dự của mình trước Pháp luật và công luận.

e – Được hưởng mọi quyền lợi khác do tổ chức Hội quy định.

g – Được quyền xin ra khỏi Hội

 

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA HỘI

 

Điều 11. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 12. Tổ chức của Hội gồm.

1.    Cấp tỉnh: Hội Hành nghề y tế tư nhân tỉnh

2.    Cấp cơ sở: Các Chi hội huyện, thị xã, thành phố. Chi hội có đông Hội viên thì tổ chức các phân hội

Điều 13: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu được tổ chức 5 năm một lần. Số đại biểu dự đại hội do Ban chấp hành quy định. Đại hội đại biểu của Hội có nhiệm vụ:

1.    Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội và báo cáo của Ban chấp hành đương nhiệm, quyết định đường lối và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

2.    Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi (nếu có) Điều lệ của Hội.

3.    Bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới của Hội theo thể thức, số lượng do đại hội quy định và quyết định cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành hội

4.    Khi xem xét cần thiết giải thể hoặc xóa tên một tổ chức của Hội

5.    Thông qua báo cáo tài chính của Hội

Điều 14: Ban chấp hành Hội

1.    Nhiệm kỳ Ban chấp hành Hội là 5 năm.

2.    Ban chấp hành có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu của Hội. Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội.

Điều 15: Ban chấp hành bầu ra Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Thư ký, các ủy viên thường vụ. Thể thức bầu do Ban chấp hành quy định. Số ủy viên Ban thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên chấp hành.

Ban chấp hành có các Ban chuyên trách như: Ban Tổ chức đối ngoại, Ban Khoa học kỹ thuật đào tạo, Ban Thông tin báo chí, Ban thi đua khen thưởng, Ban Tài chính. Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc ủy viên thường vụ được phân công phụ trách các ban.

Điều 16. Ban chấp hành biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

Nghị quyết của Ban chấp hành chỉ có giá trị khi được thông qua trong các phiên họp với sự tham gia trên ½ tổng số ủy viên. Trong những trường hợp đặc biệt không thể tổ chức hộp đa số ủy viên thì có thể tổ chức lấy  ý kiến bằng thư nhưng phải đầy đủ chữ ký của ½ tổng số ủy viên của Ban chấp hành.

Điều 17:

1.    Chủ tịch có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội suốt nhiệm kỳ, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành và Ban thường vụ, đề xuất những định hướng có tính chiến lược theo sự phát triển của Hội. Quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua

2.    Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm giúp Chủ tịch trong mọi mặt công tác theo sự phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch thường trực sẽ thay thế. Các ủy viên thường vụ được phân công phụ trách các ban chuyên môn.

3.    Thư ký Hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo chủ trương và kế hoạch đã được Ban chấp hành hoặc Ban Thường vụ đề ra. Quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội, báo cáo định kỳ cho Chủ tịch, Ban chấp hành, Ban thường vụ của Hội.

Điều 18: Ban Kiểm tra có các nhiệm vụ và quyền hạn:

1.    Kiểm tra hội viên, các tổ chức trực thuộc Hội trong việc thực hiện Điều lệ Hội và Nghị quyết của Hội.

2.     Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính của Hội.

3.    Xem xét, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 19. Tổ chức thành viên, các cá nhân hội viên có nhiều thành tích được Hội khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

Điều 20: Hội viên làm tổn hại đến uy tín của Hội, làm trái Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tùy theo mức độ nặng, nhẹ mà bị phê bình, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội. Trường hợp có gây thiệt hại về vật chất còn phải nộp bồi thường theo quy định của Pháp luật.

Hội viên trong 02 năm không nộp hội phí hoặc không tham gia sinh hoạt 3 lần liên tiếp mà không có lý do thì bị xóa tên trong danh sách hội viên.

 

 

Chương VI

TÀI SẢN – TÀI CHÍNH

 

Điều 21: Tài chính của Hội bao gồm:

-    Hội phí của hội viên

-    Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh theo  quy định của pháp luật.

-    Tài trợ bằng tiền và hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban chấp hành Hội và sự hướng dẫn của cơ quan tài chính của Nhà nước

 

Chương VII

HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

 

Điều 22: Điều lệ này gồm 7 chương 22 điều đã được Đại hội Hội Hành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2008 và chỉ có hiệu lực khi được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Chỉ có Đại hội đại biểu của Hội mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ với 2/3 số đại biểu có mặt tán thành và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mới có hiệu lực thi hành./.

TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI

                 CHỦ TỊCH

(Đã ký tên và đóng dấu)  

     TS. NGUYỄN KIM LOAN

3/20/2009 2:56:04 PM
Các bài viếtNgày
V/v xử lý thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuố 4/26/2014 9:44:30 PM
V/v cập nhật thông tin liên quan đến thuốc chứa ep 4/26/2014 9:42:15 PM
BCH HỘI HNYTTN TỈNH KHÁNH HÒA 4/17/2014 6:27:26 PM
DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG 4/17/2014 6:22:27 PM
THÔNG BÁO: MÒI HỌP BCH HỘI HNYTTN KH NHIỆM KỲ 2014 4/15/2014 6:37:56 PM
NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP 1/6/2014 3:44:47 PM
HỘI HNYT TN TP HCM ĐƯỢC THÀNH LẬP 2/17/2013 10:14:16 PM
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM BỆNH 11/3/2012 3:41:24 PM
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH 11/3/2012 2:49:42 PM
HỘI HNYTTN TỈNH KHÁNH HÒA GIAO BAN QUÝ III/2012 10/15/2012 7:33:50 AM
ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG KHÁM BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN NHA TRANG 10/12/2012 8:58:06 AM
Khánh Hòa: Khai trương Phòng Khám Đa Khoa Medic Nh 6/22/2012 8:46:14 AM
KHUYẾN CÁO V/V SỬ DỤNG THUÓC CÓ CHỨA BUFLOMEDIL 7/12/2011 10:03:15 PM
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG 11/18/2010 7:03:53 AM
HƯỚNG DẪN "HỎI THẦY THUỐC" 6/30/2009 8:28:59 AM
12COPYRIGHT@TƯ VẤN SỨC KHỎE - HỘI HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN - KHÁNH HÒA