? Tư vấn sức khỏe - Hội hành nghề Y tế tư nhân
Buu Dien DakLak Buu Dien DakLak
THÔNG BÁO


HyperLink


Y TẾ TƯ NHÂN TPHCM
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Tổng Hội Y Học
Y Tế Cộng Đồng

DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG
File: logo.png

UBND TỈNH KHÁNH HÒA                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI HN Y TẾ TƯ NHÂN                        Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

 

Dự thảo

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG

Nhiệm kỳ II (2014 - 2019)

 

I. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

1.1. Nguyên tắc thi đua:

            a- Tự nguyện, tự giác, công khai.

b- Đòan kết, hợp tác và cùng phát triển.

1.2. Nguyên tắc khen thưởng:

a- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b- Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

c- Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể nhỏ.

 

II. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

 

2.1. Cá nhân :  Xuất sắc

2.2. Tập thể : Đơn vị xuất sắc.

 

III. TIÊU CHUẨN, NỘI DUNG THI ĐUA

 

3.1. Cá nhân xuất sắc : Thực hiên tốt 04 nội dung sau :

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

- Không vi phạm pháp luật.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người hội viên ghi trong Điều lệ Hội.

3.2. Đơn vị xuất sắc : Thực hiện tốt 06 nội dung  như sau :

- Có hội viên xuất sắc.

- Làm tốt công tác phát triển hội viên.

- Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ.

- Tham gia tốt các hoạt động phong trào, hội nghị, tập huấn do Tỉnh hội tổ chức.

- Định kỳ báo cáo, thông tin đầy đủ theo yêu cầu của Tỉnh hội.

- Đóng hội phí đầy đủ.

 

IV. PHÂN CẤP KHEN THƯỞNG :

4.1. Tỉnh hội khen thưởng :

a- Cá nhân :

+ Đối với cá nhân thuộc Tỉnh hội :

- Đối tượng xét khen thưởng : Các ủy viên Ban Chấp hành của Tỉnh hội, các thành viên của các ban chuyên trách thuộc Tỉnh hội ( Ban Khoa học kỹ thuật và Thông tin, Ban Kinh tế, Ban Thi đua, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và Văn phòng ).

- Tỷ lệ khen thưởng không quá 3% tổng số các thành viên thuộc đối tượng nêu trên.

- Mức thưởng: Giấy khen cho cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc kèm theo tiền thưởng 100.000 đồng do Tỉnh hội khen và chi thưởng cho mỗi cá nhân được khen.

+ Đối với cá nhân thuộc các Chi hội :

- Giấy khen của Tỉnh hội cho cá nhân xuất sắc kèm theo 100.000 đồng tiển thưởng do chi hội đề nghị khen thưởng tự cân đối chi trả. Tỷ lệ cá nhân được bình xét  khen thưởng do chi hội tự quyết định.

b. Tập thể :

- Giấy khen kèm theo tiền thưởng 200.000 đồng  cho mỗi tập thể đơn vị xuất sắc bao gồm: các Chi hội, các ban chuyên trách thuộc tỉnh hội.

- Số lượng khen thưởng không quá 04 đơn vị.

4.2. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng

            Thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh hàng năm.

4.3. Đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa khen:

- Số lượng tập thể và cá nhân được đề nghị tùy theo qui định của Liên hiệp hội.

- Tiền thưởng cho tập thể và cá nhân do Tỉnh hội chi trả với mức thưởng cho cá nhân là 100.000 đồng/ cá nhân, tập thể là 200.000 đồng/đơn vị.

4.4. Đề nghị Sở Y tế khen:

- Mỗi năm tỉnh hội đề nghị Sở Y tế khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân.

- Tiền thưởng cho tập thể và cá nhân do Tỉnh hội chi trả với mức thưởng cho cá nhân là 100.000 đồng/ cá nhân, tập thể là 200.000 đồng/đơn vị.

4.4. Khen thưởng khác

            Những khen thưởng khác do Ban Thường vụ Tỉnh Hội quyết định, bảo đảm theo đúng các nguyên tắc về thi đua, khen thưởng qui định trong quy chế này.

 

V. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG :

 

5.1. Hồ sơ gồm:

- 01 Tờ trình gửi Tỉnh Hội ghi rõ danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng,  cấp nào khen.

- Các báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng.

5.2. Thời gian gửi đề nghị khen thưởng: Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Từ 20 đến 30 tháng 11 Hội đồng Thi đua của Tỉnh hội sẽ tiến hành bình xét.

- Đơn vị nào gửi thiếu hồ sơ hoặc chậm thời gian theo qui định sẽ không được bình xét.

 

VI. HỘI ĐỒNG  XÉT  KHEN THƯỞNG :

 

- Hội đồng xét khen thưởng gồm các thành phần: Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thi đua, Trưởng Ban Kiểm tra.

- Trưởng Ban Thi đua có nhiệm vụ tổng hợp và đề xuất cho Hội đồng xét khen thưởng.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Ban Thi đua tham mưu cho Ban Thường vụ  phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua đến các đơn vị thành viên.

- Các đơn vị thành viên phổ biến Quy chế đến từng hội viên trong đơn vị mình; tổ chức triển khai thực hiện.

- Qui chế có hiệu lực trong nhiệm kỳ II (2014- 2019)

- Trong quá trình thực hiện Quy chế Thi đua khen thưởng này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động của Hội .

 

                                                                                       BCH HỘI HNYTTN KHÁNH HÒA

4/17/2014 6:22:27 PM
Các bài viếtNgày
V/v xử lý thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuố 4/26/2014 9:44:30 PM
V/v cập nhật thông tin liên quan đến thuốc chứa ep 4/26/2014 9:42:15 PM
BCH HỘI HNYTTN TỈNH KHÁNH HÒA 4/17/2014 6:27:26 PM
DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG 4/17/2014 6:22:27 PM
THÔNG BÁO: MÒI HỌP BCH HỘI HNYTTN KH NHIỆM KỲ 2014 4/15/2014 6:37:56 PM
NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP 1/6/2014 3:44:47 PM
HỘI HNYT TN TP HCM ĐƯỢC THÀNH LẬP 2/17/2013 10:14:16 PM
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM BỆNH 11/3/2012 3:41:24 PM
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH 11/3/2012 2:49:42 PM
HỘI HNYTTN TỈNH KHÁNH HÒA GIAO BAN QUÝ III/2012 10/15/2012 7:33:50 AM
ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG KHÁM BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN NHA TRANG 10/12/2012 8:58:06 AM
Khánh Hòa: Khai trương Phòng Khám Đa Khoa Medic Nh 6/22/2012 8:46:14 AM
KHUYẾN CÁO V/V SỬ DỤNG THUÓC CÓ CHỨA BUFLOMEDIL 7/12/2011 10:03:15 PM
QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THUỞNG 11/18/2010 7:03:53 AM
HƯỚNG DẪN "HỎI THẦY THUỐC" 6/30/2009 8:28:59 AM
12COPYRIGHT@T? V?N S?C KH?E - H?I HàNH NGH? Y T? T? NH?N - KHáNH HòA 

rolex replica watches rolex cellini replica watches rolex day date replica rolex submariner replica omega replica watches panerai replica watches replica watches